คณะผู้บริหาร

นายประหยัด เหมือนพร้อม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0819769227
อีเมล์ : adminschool@blhs.ac.th

นางสิริรัตน์ งามกมลรัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0826963522
อีเมล์ : adminschool@blhs.ac.th

นางสาวชญาฏา จันทร์ราตรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0817905663
อีเมล์ : adminschool@blhs.ac.th

นางสาวกัลยกร โคตรภูธร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0817257790
อีเมล์ : adminschool@blhs.ac.th