ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทอง ตระกูลโส
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2481 - 2482
ชื่อ-นามสกุล : พระภิกษุปุ๊ก โภคทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2482 - 2483
ชื่อ-นามสกุล : นายเขื่อง กาญจนะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2483 - 2486
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกรี แป้งหอม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2486 - 2487
ชื่อ-นามสกุล : นายจังหวัด พูนสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2487 - 2499
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง อาจปานกลาง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2499 - 2504
ชื่อ-นามสกุล : นายหวล สิริโชติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2504 - 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง อาจปานกลาง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง อาจปานกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป เพ็ญเดิมพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538 - ม.ค. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ สวงรัมย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสงกรานต์ เจริญจิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด เหมือนพร้อม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561 - 2566
ชื่อ-นามสกุล : นางนิรันดร์รัตน์ ฉันทะกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2566 - ปีปัจจุบัน