วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)  เป็นโรงเรียนคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ความเป็นไทย
 
พันธกิจ (Mission)
1.บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  ตามหลักธรรมภิบาล
2.จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
4.พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  และมีทักษะด้านเทคโนโลยี
5.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
6.ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายทุกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน