ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านละหานทราย(คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2478   เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลละหานทราย
3 (วัดละหานทราย)  อาศัยเรียนที่ศาลาวัดละหานทราย  มีพระภิกษุทูล  จีนใจนาม  เป็นครูคนแรก  มีนักเรียน  145  คน ตั้งเป็นสาขาโรงเรียนประชาบาล ตำบลละหานทราย  1 (วัดสำโรง) เมื่อโรงเรียนเจริญขึ้น  พันตรีหลวงยุทธกาจกำธร นายอำเภอนางรองได้แยกเป็นเอกเทศ  แต่งตั้ง นายทอง  ตระกูลโส  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  พระภิกษุทูล  จีนใจนาม  เป็นครูน้อยเปิดสอนถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   เมื่อปี  พ.ศ. 2481  การเรียนการสอนเจริญขึ้น  มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับทุกปี
 
มีผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ครูน้อยช่วยกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองติดต่อกันมาหลายท่าน  คือ
 
    1.นายทอง  ตระกูลโส    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 -  2482
    2.พระภิกษุปุ๊ก  โภคทรัพย์    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ. 2482 -  2483
    3.นายเขื่อง  กาญจนะ    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ. 2483  -  2486
    4.นายสุกรี  แป้งหอม    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ. 2486 -   2487
    5.นายจังหวัด  พูนสวัสดิ์    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ. 2487  -  2499
    6.นายบำรุง  อาจปานกลาง    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ. 2499  -  2504
    7.นายหวล  สิริโชติ    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ. 2504  -  2519
    8.นายบำรุง  อาจปานกลาง    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ. 2519  -  2529
    9.นายบำรุง  อาจปานกลาง    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ พ.ศ. 2529  -  2538
    10นายประทีป  เพ็ญเดิมพันธ์    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ พ.ศ. 2538  -   ม.ค. 2543
    11.นายสมเกียรติ  สวงรัมย์    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 - 2549
    12.นายสงกรานต์  เจริญจิต    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2549 - 2561
    13.นายประหยัด  เหมือนพร้อม   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2561 - ปีปัจจุบัน