เป้าประสงค์ / กลยุทธ์
เป้าประสงค์ / กลยุทธ์
เป้าประสงค์ (Goal)
1.โรงเรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
2.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล
3.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.ครูมีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ  และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
5.สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้หลากหลายและมีคุณภาพ  มีบรรยากาศที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
6.มีเครือข่ายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นรูปธรรม
 
 
 
กลยุทธ์
1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและจัดการศึกษาโดยผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
5.พัฒนาระบบ Information and Communication Technology (ICT)  ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหาร  และพัฒนาผู้เรียนสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6.บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  และหลักธรรมาภิบาล
7.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตอบสนองต่อทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
8.ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายทุกระดับและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน