ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1/2566
31 มี.ค. 66 ถึง 15 พ.ค. 66 ปิดภาคเรียนที่ 2/2565
30 มี.ค. 66 ปัจฉิมนิเทศ ป.6
28 มี.ค. 66 Open House
20 มี.ค. 66 ถึง 21 มี.ค. 66 สอบปลายปี