[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
2549 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาไค้
2557 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2561 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี2552-2555 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ครูผู้สอน
2537-2552 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ครูผู้สอน
2536-2537 โรงเรียนบ้านแม่เทย ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2566 สพป.น่าน เขต 2
2 ผู้ประสานงานโครงการD.A.R.E ประเทศไทย 2561-2566
3 ผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียนขั้นพื้นฐาน ระดับดีเยี่ยม
4 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง-พานพุ่มสักกาะ ระดับชั้น ป.4-6
5 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-3
6 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
7 รางวัล ครูดี ศรีเมืองลี้ เนื่องในงานวันครูประจำปี พ.ศ.2565
8 รับโล่รางวัล "รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2561
9 Mr.
10 16 กันยายน 2563 โล่รางวัล ระดับประเทศ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม(Effective Change) ระดับดี โดย กพร. จากรองนายกดร.วิษณุ เครืองาม
11 โล่เกียรติคุณ
12 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ปี 2562
13 Best Practice โรงเรียนสุจริต
14 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
15 https://sites.google.com/view/krumamnew3333/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
16 การจัดการสอนออนไลน์/การเรียนรู้แบบโครงงาน/การประดิษฐ์